Espoon vanhusneuvoston lausunto

Kirjoituksia

ESPOON KAUPUNKI

Espoon vanhusneuvosto

ESPOON KAUPUNGINHALLITUKSELLE

Lausunto sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2015

Tavoitteet oikeat

Espoon vanhusneuvoston mielestä Sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2015 – 2017valtuustokauden tavoitteet

ovat oikeita ja kannatettavia. Lain vaatimana uutena käytäntönä tulee määritellä ikäihmisten palvelutarpeet myös kaupungin kaikilla muillakin toimialoilla.

Ikäihmisten avun ja kuntoutuksen saaminen kotiin on suunnitelman toteutumisen keskeinen edellytys jo pelkästään väestökehityksen valossa. Välttämättömiä edellytyksiä vanhusten palvelutason kehittämiseksi ovat terveysasemien palvelukyvyn parantaminen, uusien toimintatapojen löytäminen ja työolojen parantaminen työvoiman saamisen varmistamiseksi.

Kehitysohjelmia jatkettava

Kuluvalla valtuustokaudella on menossa viisi poikkihallinnollista kehitysohjelmaa. Vanhusneuvoston mielestä näiden

samojen ohjelmien kehittämistä ja toteuttamista pitäisi jatkaa myös seuraavalla valtuustokaudella ja vain erityisen painavasta syystä ottaa suoritettavaksi uusia kehitysohjelmia.

Seuranta konkreettiseksi

Suunnitelmien ja ohjelmien seurantaa pitää kehittää nykyisestä mahdollisimman konkreettiseksi, jotta tarvittavat muutokset voidaan toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Palvelujen ja hoitomuotojen vaikuttavuuden mittaaminen on nostettava tuottavuusmittareiden rinnalle.

Järjestöjen toiminta-avustuksia nostettava, tilaongelma ratkaistava

Espoolaisten vanhusjärjestöjen jäsenmäärä kasvaa voimakkaasti ja uusia yhdistyksiä perustetaan. Kaupunki tukee vanhusjärjestöjen toimintaa vähäisessä määrin myös taloudellisesti. Tulevina vuosina kaupungin kannattaa pitää

huolta siitä, että toiminta-avustuksen määrää nostetaan yhdistysten jäsenmäärän nousua vastaavasti. Järjestöjen

toiminnan tukeminen on kaupungille erittäin kustannustehokasta.

Useat espoolaiset vanhusjärjestöt kärsivät tilaongelmista. Ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan tehokasta yhteistyötä

hallintokuntien välillä. Tiloja on voitava tarjota vanhusjärjestöille kustannuksitta eri hallintokuntien tiloista, kouluista

asukaspuistoihin saakka.

Omaishoitoa kehitettävä

Omaishoito on Espoossa erittäin merkittävässä asemassa sekä toiminnallisesti että kaupungin talouden kannalta. Omaishoitoa on kehitettävä myös tulevaisuudessa ja turvattava sen tarvitsemat määrärahat.

Vanhusneuvostolle kohtuulliset toimintaresurssit

Vanhuspalvelulaissa säädetään tehtäviä ja velvoitteita kaupungille ja vanhusneuvostolle. Niiden tehtävien hoitamiseksi

vanhusneuvostolle pitää osoittaa (jonkin verran) nykyistä enemmän resursseja ja nimittää vanhusneuvostolle vanhusasiamies/senioriasiamies valmistelemaan vanhuspalvelulaissa ja vanhusneuvoston toimintasäännössä määrättyjä tehtäviä.

Vanhuspalvelulakia noudatettava

Lain 2§:ssä säädetään, että kunnan velvollisuus on huolehtia ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemisesta sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamisesta. Laki edellyttää, että jokaisen iäkkään henkilön palvelutarve selvitetään ja siihen vastataan tarvittavilla palveluilla sekä varmistetaan myös palvelujen laatu. Laissa viitataan muihin lakeihin, joita on noudatettava tarpeen mukaan.

Suunnitelma lain vaatimusten toteuttamiseksi

Lain 5§:ssä on tarkat määräykset, miten kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistä vaatimusten toteuttamiseksi. Suunnitelmassa on kunnan määriteltävä tarvittavien palvelujen määrä ja laatu sekä tavoitteet niiden kehittämiseksi. Tärkeätä on, että kunnan tulee määritellä myös ne kunnan eri toimialojen toimenpiteet, jolla edellä mainitun suunnitelman toteuttamien vaatii. Tässä kunnan on toimittava yhteistyössä kunnassa toimivien julkisten tahojen,yritysten sekä ikääntyvää väestöä edustavien järjestöjen sekä muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Erittäin tärkeää on, että kunnan tulee ottaa kaikki edellä esitetyt vaatimukset huomioon kuntalaissa tarkoitettua talousarviota ja taloussuunnitelmaa ja myös terveydenhuoltolain tarkoittamasta hyvinvointiraporttista päättäessään. Erityisesti lain 9§:ssä velvoitetaan varaamaan riittävät voimavarat edellä 5§:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kuntaa velvoitetaan osoittamaan voimavaroja muihinkin ikäihmisten tarvitsemiin toimenpiteisiin kuin niihin mitä 5§:ssä tarkoitetaan.

15§:ssä on tarkat säännökset iäkkään henkilön palvelutarpeen selvittämisestä viipymättä hänen itsensä, omaisensa, läheisensä tai edunvalvojansa kanssa. Toimintakykyä arvioitaessa on selvitettävä, miltä osin iäkäs henkilö pystyy suoriutumaan tavanomaisista elämän toiminnoista asuin- ja toimintaympäristössään ja missä asioissa hän tarvitsee tukea ja apua.Lain 16§:n mukaan kunnan on palvelutarpeen mukaisesti laadittava viipymättä palvelusuunnitelma jossa määritellään iäkkään henkilön toimintakyvyn perusteella tarvittavien palvelujen kokonaisuus.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 24.09. käsitellyt Espoon vuoden 2015 talousarviota aiemman käytännön mukaisesti. Lautakunta ei ole käsitellyt talousarvio-osuuttaan vanhuspalvelulain vaatimusten mukaisesti.

Lautakunnan tai kaupunginhallituksen tulisi vielä täydentää esitystä vastaamaan lain vaatimuksia. Ko laki edellyttää myös ”että kunnan tulee määritellä myös ne kunnan eri toimialojen toimenpiteet, jolla edellä mainitun suunnitelman toteuttamien vaatii.” Tämä vaatimus tulee käsitellä kaupunginhallituksessa joka tarvittaessa voi vaatia lain vaatimia esityksiä muilta toimialoilta esim. Liikunta- ja kulttuuripalveluista.

Vanhusneuvoston valvontatehtävän kannalta on tärkeää, että laaditaan lain 15§:n ja 16§:n mukainen suunnitelma siitä, miten iäkkään henkilön palvelutarve selvitetään viipymättä vuonna 2015.

Kaupunginhallituksen on esitettävä riittävät voimavarat vanhuspalvelulain vaatimusten toteuttamiseksi kaupunginvaltuustolle esitettävään vuoden 2015 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan.

6.10.2014

ESPOON VANHUSNEUVOSTO

Kommentoi