Jarkko Rahkonen

Kirjoituksia

Vanhusneuvosto 6.10.2014 asia nro 5

Täydennysesitys vanusneuvoton päätökseksi/Jarkko Rahkonen

Vanhuspalvelulakia on noudatettava Espoossa vuonna 2015

Lain 2§:ssä säädetään, että kunnan velvollisuus on huolehtia ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemisesta sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamisesta kunnassa. Laissa edellytetään että jokaisen iäkkään henkilön palvelutarve selviteään ja siihen vastataan tarvittavilla palveluilla sekä varmistetaan myös palvelujen laatu. Laissa on viitattu myös useisiin muihin lakeihin joita on noudatettava tarpeen mukaan.

5§ Suunnitelma lain vaatimusten toteuttamiseksi

Lain 5§:ssä on tarkat määräykset miten kunnan on laadittava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä lain vaatimusten toteuttamiseksi. Suunnitelmassa on kunnan määriteltävä tarvittavien palvelujen määrä ja laatu sekä tavoitteet niiden kehittämiseksi. Tärkeätä on että kunnan tulee määritellä myös ne kunnan eri toimialojen toimenpiteet, jolla edellä mainitun suunnitelman toteuttamien vaatii. Tässä kunnan tulee toimia yhteistyössä kunnassa toimivien julkisten tahojen yritysten sekä ikääntyvää väestöä edustavien järjestöjen sekä muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Erittäin tärkeää on, että kunnan tulee ottaa kaikki edellä esitetyt vaatimukset huomioon kuntalaissa tarkoitettua talousarviota ja taloussuunnitelmaa päätettäessä ja myös terveydenhuoltolain tarkoittamasta hyvinvointiraporttista päättäessään. Erityisesti lain 9§:ssä velvoitetaan varaamaan riittävät voimavarat edellä 5§:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamiseksi. Vielä kuntaa velvoitetaan osoittamaan voimavaroja muihinkin ikäihmisten tarvitsemiin toimenpiteisiin kuin niihin mitä 5§:ssä tarkoitetaan.

 

Lain 15§:ssä on tarkat säännökset iäkkään henkilön palvelutarpeen selvittämisestä viipymättä hänen itsensä, omaisensa, läheisensä tai edunvalvojansa kanssa. Toimintakykyä arvoitaessa on selvitettävä, miltä osin iäkäs henkilö pystyy suoriutumaan tavanomaisista elämän toiminnoista asuin- ja toimintaympäristössään ja missä asioissa hän tarvitsee tukea ja apua. Edelleen lain 16§:n mukaan kunnan on palvelutarpeen mukasesti laadittava viipymättä palvelusuunnitelma jossa määritellään iäkkään henkilön toimintakyvyn perusteella tarvittavien palvelujen kokonaisuus.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 24.09. käsitellyt Espoon vuoden 2015 talousarviota aiemman käytännön mukaisesti. Lautakunta ei ole käsitellyt talousarvio-osuuttaan vanhuspalvelulain vaatimusten mukaisesti. Lautakunnan tai kaupunginhallituksen tulisi vielä täydentää esitystä vastaamaan lain vaatimuksia. Ko laki edellyttää myös ”että kunnan tulee määritellä myös ne kunnan eri toimialojen toimenpiteet, jolla edellä mainitun suunnitelman toteuttamien vaatii.” Tämä vaatimus tulee käsitellä kaupunginhallituksessa joka tarvittaessa voi vaatia lain vaatimia esityksiä muilta toimialoilta esim. Liikunta- ja kulttuuripalveluista.

Vanhusneuvoston valvontatehtävän kannalta on tärkeää, että laaditaan ko lain 15§:n ja 16§:n mukainen suunnitelma miten iäkkään henkilön palvelutarve selvitetään viipymättä vuonna 2015.

Edellä esitetty tarkoittaa, että kaupunginhallituksen on esitettävä riittävät voimavarat vanhuspalvelulain vaatimusten toteuttamiseksi kaupunginvaltuustolle esitettävään vuoden 2015 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan.

06.10.2014/JR

Kommentoi